Το due diligence είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνετε συστηματικής έρευνα για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων ενός έργου ή μίας συμφωνίας

Ο στόχος της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με μια οικονομική προσπάθεια έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτιμήσουν τον κίνδυνο με ακρίβεια

Η διαδικασία συνήθως συμπεριλαμβάνει την σύμπραξη νομικών, λογιστών ή και οικονομολόγων και μηχανικών εξειδικευμένων στο αντικείμενο της συναλλαγής.